logo 01 1 - Europass

Su aken
Euroopasse!

Mis on
Europass?

Europass on veebikeskkond Euroopa Liidu töö- ja õpirändajatele. Europassist saad usaldusväärset teavet õppimise ja töötamise kohta erinevates Euroopa riikides ning tänu Europassile on tööandjal või haridusasutusel lihtsam sinu teadmisi ja oskusi hinnata ja võrrelda.

Europass pakub sulle:

  • Lihtsalt täidetavat ja atraktiivse kujundusega CV-vormi 31 Euroopa keeles
  • Dokumentide hoiustamist ja turvalist jagamist
  • Digioskuste hindamise testi
  • Tööriistu, et anda õppeasutusele või tööandjale ülevaade oma oskustest ja kvalifikatsioonidest
     

Europassi CV ja kaaskirja koostamisel on sulle abiks põhjalikud juhised ja näited, mille abil saad ennast ise analüüsida. Lisaks töökogemustele ning haridusele, saad tänu Europassile tõendada näiteks oma digipädevust, keeleoskust ja üldoskusi.

Europassi kasutamine on tasuta.

Mis on Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF)?

Õppijatele ja töötajatele, kes soovivad teise riiki tööle või õppima minna, aitab Euroopa kvalifikatsiooniraamistik selgitada oma senist haridusteed ning omandatud oskusi ja teadmisi.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik on ühtne Euroopa võrdlusraamistik, mis seostab omavahel riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid ja -raamistikud ning seeläbi aitab eri riikide kvalifikatsioone vastastikku arusaadavamaks ja võrreldavaks muuta. Europassiga saad esile tõsta oma diplomite ja tunnistuste kvalifikatsiooniraamistiku taseme.

Igal riigil on ka oma kvalifikatsiooniraamistik, aga pea meeles, et Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemekirjeldused on identsed EQFi tasemekirjeldustega.

Kogemuslood

Group 2 - Europass

„Minu hinnangul on Europass tööotsijale kasulik, kuna see ei ole lihtsalt üks CV koostamise platvorm, vaid palju rohkemat. Siia on koondatud erinevad vahendid, mis on vajalikud läbi elu nii õppijale, tööotsijale kui ka aktiivselt tööturul olijale, et oma karjääri planeerida, õpinguid ja töökogemusi ning oskusi mugavalt kirjeldada ja jooksvalt täiendada. Digitaalsete dokumentide ajastul on väga mugav ka see, et on loodud võimalus Europassi teegis oma erinevaid kvalifikatsiooni tõendavaid tunnistusi säilitada. Jaotis “minu oskused” on hea nii eneseanalüüsi seisukohast kui ka selleks, et süsteem analüüsib sinna lisatud teavet ning pakub profiilile vastavaid töökohti või kursuseid. Keeleoskuse kirjeldamiseks saab täita lihtsa enesehindamistabeli, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendile ja seda saab jagada ka tulevase tööandjaga. Loomulikult väärib avatud tööturu seisukohast esile toomist, et Europassi kaudu on lihtne leida töökohti või õppimisvõimalusi erinevates Euroopa Liidu riikides, siia on koondatud oluline teave ja ka soovitused lähtuvalt muudatustest tööturul.“

Kadi Kass (tööotsija vaatenurk)

Group 3 - Europass
Group 2 - Europass

„Europassi veebiplatvormi kasutamine on mugav, sest info otsimisega õppimisvõimaluste ja töötamise kohta saab alustada ühelt lehelt. Enda profiili loomisel abistab platvorm sisestatud info põhjal sobivate kursuste ja tööpakkumiste leidmisega. CV koostamisel on eriline võrreldes teiste sarnaste veebiplatvormidega see, et keskendutakse oskuste väljatoomisele. Selline lähenemine nõuab tööotsijalt eneseanalüüsiks aega, kuid on sisukam, sest annab inimesest parema pildi. Karjääripöörajatel aitab oskuste kirjeldamine kergemini alustada uues valdkonnas töötamist, sest see loob nähtava seose eelnevate kogemuste ja soovitud uute väljakutsete vahel.“

Angela Rebas (karjäärinõustaja vaatenurk)

Group 3 - Europass
Group 2 - Europass

„Informaatikaõpetaja ja karjäärispetsialistina on Europass minu jaoks üks tööriist kõikide õpilaste jaoks, mitte ainult õpirändel osalenutele. Selge, aga samas põhjalik ülevaade ja nimekirjad aitavad õpilastel läbi mõelda oma teadmised ja oskused. Eriti meeldib mulle ka eesti keelselt kasutatav digioskuste test, mille abil õpilased saavad end kriitiliselt hinnata ning saada kompaktset automaatset tagasisidet oma oskuste kohta. Soovitan Europassi võimalusi uurida ka teistel õpetajatel!“

Kadri Haavandi (Informaatika- ja ettevõtlusõpetaja, haridustehnoloog, karjäärikoordinaator)

Group 3 - Europass

 

 

 

Veebilehe koostamist toetas Euroopa Liit. Siin lehel väljendatud arvamuste eest vastutavad autorid ja toimetaja ning need ei väljenda tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Teksti reprodutseerimine ja tõlkimine on lubatud tasuta õppe eesmärkidel.